Κουράκης: Τα Γλυπτά εκλάπησαν από τον Έλγιν, δεν «μεταφέρθηκαν»

Χωρίς τίτλο (20)

 – Καταγγελία ότι σχολικό βιβλίο υιοθετεί βρετανικές θέσεις – Τι απαντά το υπουργείο.Οι μαθητές των σχολείων διδάσκονται ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα μεταφέρθηκαν και όχι εκλάπησαν, καταγγέλλει με ανακοίνωσή του ο συντονιστής της επιτροπής ελέγχου κυβερνητικού έργου παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τάσος Κουράκης.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Κουράκης: Τα Γλυπτά εκλάπησαν από τον Έλγιν, δεν «μεταφέρθηκαν»”

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης:Περί ανάστασης νεκρών…

ekklisia1

Ὁ Κύριος τὸν μεταφέρει σὲ μιὰ πεδιάδα γεμάτη ἀνθρώπινα ὀστᾶ. Κ᾽ ἐνῷ ὁ προφήτης τὰ βλέπει περίλυπος, φωνὴ Κυρίου τὸν ἐρωτᾷ· «Υἱὲ ἀνθρώπου, τὰ ὀστᾶ αὐτὰ μποροῦν νὰ ξαναζήσουν;».

«Σὺ γνωρίζεις, Κύριε», ἀπαντᾷ ὁ προφήτης. Ὁ Κύριος τὸν διατάζει νὰ κηρύξῃ στὰ ὀστᾶ, κι αὐτὸς κάνει τὸ περίεργο κήρυγμα.

«Τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρά» , λέει, «ἀκούσατε λόγον Κυρίου…» (Ἰεζ. 37,4). Καὶ νά, γίνεται σεισμός, τὰ ἀναρίθμητα ἐκεῖνα σκορπισμένα ὀστᾶ τρίζουν, τρέχουν τὸ ἕνα πρὸς τὸ ἄλλο, συναρμολογοῦνται σὲ σκελετούς, φυτρώνουν πάνω τους σάρκες καὶ νεῦρα καὶ καλύπτονται μὲ δέρμα.

Τώρα ὅλη ἡ πεδιάδα γέμισε ἀπὸ σώματα, ἀλλὰ πτώματα, δίχως πνεῦμα. Κατ᾿ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ὁ προφήτης κηρύττει πάλι, καὶ τότε ἔρχεται πνεῦμα, τὰ πτώματα ζωντανεύουν, κινοῦνται, σηκώνονται καὶ παρατάσσονται ὄρθια, σχηματίζουν στρατιές.

Τὸ θαυμάσιο αὐτὸ ὅραμα μᾶς δίνει μιὰ εἰκόνα τῆς μελλοντικῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν.

«Ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις» , εἶνε ἡ φωνὴ τοῦ προφήτου,ἡ μαρτυρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Ἠσ. 26,19). Καὶ ἡ Καινὴ Διαθήκη τὸ βεβαιώνει.

Ὁ Κύριος ἀπεκάλυψε·«Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται… Μὴ θαυμάζετε τοῦτο· ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ ἐκπορεύσον ται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως» (Ιω. 5,25-29).

Ὁ δὲ ἀπόστολος Παῦλος κήρυξε τὴν ἀλήθεια τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ Ἀρείου πάγου, ἐνῷ οἱ ὑλισταὶ ἐπικούρειοι τὸν εἰρωνεύονταν (βλ. Πράξ. 17,16-34).

Ἀλλ᾿ αὐτὸ δὲν στάθηκε ἱκανὸ ν᾽ ἀνακόψῃ τὸ ἀποστολικὸ κήρυγμα, ποὺ θεμελιῶδες ἄρθρο του ἦταν ἡ ἀλήθεια ποὺ μπῆκε στὸ Σύμβολο τῆς πίστεως· «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν» (ἄρθρ. 11).

Καὶ ὄχι μόνο ἡ διδασκαλία ἀλλὰ καὶ θαύματα τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀνάστασι.

Οἱ τρεῖς νεκροὶ ποὺ ἀνέστησε ὁ Κύριος (ὁ υἱὸς τῆς χήρας, ἡ κόρη τοῦ Ἰαείρου, ὁ τεταρταῖος Λάζαρος), οἱ ἄλλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀναστήθηκαν τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ «καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς» (Ματθ. 27,53), ἡ Ταβιθὰ καὶ ὁ Εὔτυχος ποὺ ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ τοὺς ἀνέστησαν ὁ Πέτρος καὶ ὁ Παῦλος, ὅλοι αὐτοὶ εἶνε οἱ προάγγελοι τῆς κοινῆς ἀναστάσεως.Ἀλλ᾿ ἐκεῖνο ποὺ περισσότερο ἀπ᾽ ὅλα δημιουργεῖ τὴν πεποίθησι ὅτι οἱ νεκροὶ θ᾽ ἀναστηθοῦν εἶνε ἡ ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ.

Ἐκεῖ στηρίζονται ὅλες οἱ προσδοκίες τοῦ Χριστιανοῦ. Γι᾽ αὐτὸ ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει θριαμβευτικά·«Νυνὶ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α΄ Κορ. 15,20).

Οἱ Χριστιανοὶ τῶν πρώτων αἰώνων ἔθαβαν τοὺς νεκρούς, ἀγαπητοί μου, μὲ πίστι στὴν ἀνάστασι· ὁ θάνατος λεγόταν ὕπνος, τὰ νεκροταφεῖα κοιμητήρια · στὶς ἐπιγραφὲς τῶν τάφων δὲν ἔγραφαν «πέθανε» ἀλλὰ «κοιμήθηκε», καὶ ἡ ἡμέρα τοῦ θανάτου ἐθεωρεῖτο γέννησι σὲ νέο κόσμο.

Ὅταν μαρτύρησε ὁ ἅγιος Πολύκαρπος Σμύρνης, οἱ Χριστιανοὶ συνέλεξαν τὰ ὀστᾶ του «τὰ τιμιώτερα λίθων πολυτελῶν» (Πολυκ. μαρτ.XVIII), κι ἀπὸ τότε ἑώρταζαν κάθε χρόνο τὴν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου του ὡς ἡμέρα γενεθλίων.

Θάνατος = τοκετός, νέα γέννησις .

Ὤ μακαρία ἐποχή! Σήμερα τὸ πιστεύουμε αὐτό; Ἡ ἀλήθεια τῆς ἀναστάσεως δὲ λάμπει στὶς καρδιὲς τῶν Χριστιανῶν ὅπως τότε. Ἡ ὑλιστικὴ ἀντίληψι κλόνισε τὴν πίστι, σκόρπισε ἀμφιβολία. Γι᾿ αὐτὸ
σὲ θανάτους συγγενῶν δὲν τρέχει τὸ παρήγορο δάκρυ τοῦ πιστοῦ, ἀλλ᾽ ἀκούγονται οἱ κοπετοὶ τῶν εἰδωλολατρῶν. Κλείνονται στὸ σπίτι σὰν σὲ τάφο, ἀπ᾽ τὸν ἕνα τάφο πᾶνε στὸν ἄλλο.

Ἔτσι κάνουν ὅσοι ἔπαψαν νὰ πιστεύουν στὸ Χριστὸ ποὺ εἶπε «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (Ἰω. 11,25). Τί στάσι τηρεῖ ὁ πιστὸς μπρὸς στὸ θάνατο;

Διαφέρει κ᾽ ἐδῶ ἀπὸ τὸν ἄπιστο. Λυπᾶται βέβαια, ἀλλ᾿ ὄχι ὅπως «οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα» (Α΄ Θεσ. 4,13).

Ὁ ἄπιστος κλαίει γιὰ ὁριστικὴ ἐξαφάνισι τοῦ νεκροῦ, ὅπως νομίζει, ὁ πιστὸς κλαίει γιὰ ἕνα προσωρινὸ ἀποχωρισμό. Τὸν ἀποχαιρετᾷ, ὅπως ἂν πήγαινε ταξίδι. Ἐνῷ τοῦ δίνει τὸν τελευταῖο ἀσπασμό, εὔχεται μυστικά· «Ἀγαπητέ μου πατέρα, μητέρα, ἀδελφέ, σύζυγε, παιδί, καλὴ συνάντησι στοὺς οὐρανούς!».

Καὶ μὲ τὴν πίστι, ποὺ κάνει τὸ μέλλον παρόν, ἀκούει ἀπὸ τώρα τὸ ἀρχαγγελικὸ πρόσταγμα «Νεκροί, ἀναστηθῆτε!», ποὺ θ᾽ ἀκουστῇ τὴν ἡμέρα ἐκείνη.

Τότε, μέσα στὶς μυριάδες ἐκείνων ποὺ θ᾽ ἀναστηθοῦν, θὰ δῇ τὸν ἄνθρωπό του ἀπείρως ὡραιότερο ἀπ᾿ ὅ,τι ἐδῶ.

(†) Ο Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

Τι μπορεί να κάνει ένα σφουγγάρι πιάτων;

spong_2153733a6Συνήθως το σφουγγάρι χρησιμοποιείται για το πλύσιμο και το τρίψιμο των βρόμικων πιάτων.Το σφουγγάρι κουζίνας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι μπορεί να κάνει ένα σφουγγάρι πιάτων;”

Νέα έρευνα αποκαλύπτει, οι φυτικές ίνες προσθέτουν ζωή!

Οι άνθρωποι που ακολουθούν μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες διατρέχουν μειωμένο κίνδυνο θανάτου από κάθε παθολογικό αίτιο, σύμφωνα με μία νέα μελέτη. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Νέα έρευνα αποκαλύπτει, οι φυτικές ίνες προσθέτουν ζωή!”

Σπιτικές πούδρες σώματος

 

Οι πούδρες σώματος είναι ιδανικές για την απορρόφηση του ιδρώτα και τη μείωση των ερεθισμών. Σας παρουσιάζουμε δύο συνταγές για αγνές σπιτικές πούδρες σώματος που αξίζει να δοκιμάσετε!

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σπιτικές πούδρες σώματος”

15,2 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το 2014 από το «Ελ. Βενιζέλος»|

taksidia1

Οι ξένοι επισκέπτες με αποκλειστικό προορισμό την Αθήνα, αυξήθηκαν το 2014 κατά 31% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία επιβατικής κίνησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Συγκεκριμένα, μέσω του αερολιμένα της Αθήνας, διακινήθηκαν συνολικά 15,2 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή 2,7 εκατομμύρια επιβάτες περισσότεροι από το 2013 (αύξηση 21,2%). Με την επίδοση αυτή η Αθήνα ξαναμπήκε στο διεθνή τουριστικό χάρτη.

Μόνο τον περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον ΔΑΑ, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε συνολικά σε 1,06 εκατ. επιβάτες, επιστρέφοντας στα επίπεδα άνω του ενός εκατομμυρίου μετά από 5 χρόνια. Αντίστοιχο ρεκόρ είχε καταγραφεί και τον Νοέμβριο.

Οι επιβάτες εσωτερικού συνέχισαν την εντυπωσιακή άνοδό τους (+40,0%), ενώ οι επιβάτες εξωτερικού εξακολούθησαν να αυξάνονται σταθερά σε επίπεδα της τάξης άνω του 20% (+20,6%).

Στη διάρκεια του Δεκεμβρίου, οι Έλληνες ταξιδιώτες παρουσίασαν σημαντική άνοδο κατά περίπου 23%, σημειώνοντας παράλληλα εντυπωσιακή αύξηση (+45%) στο σκέλος του εγχώριου ταξιδιού. Οι ξένοι επισκέπτες με αποκλειστικό προορισμό την Αθήνα, κατέγραψαν επίσης ιδιαίτερα εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 36%, εξέλιξη που αντικατοπτρίζει την ελκυστικότητα της Αθήνας ως προορισμού και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Συνολικά, για το έτος 2014, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας κατέγραψε σημαντική άνοδο της τάξης του 21,2% και έφτασε τα 15,2 εκατομμύρια, ξεπερνώντας την αντίστοιχη επίδοση του 2013 κατά 2,7 εκατομμύρια επιβάτες.
Τόσο οι επιβάτες εσωτερικού, όσο και οι επιβάτες εξωτερικού, παρουσίασαν παρόμοια επίπεδα αύξησης (+22,5% και +20,5%, αντίστοιχα).

Στη συνολική εξέλιξη της επιβατικής κίνησης συνέβαλε μία σειρά παραγόντων, με κυριότερους:

* Τη σταθεροποίηση της οικονομίας, που αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι οι Έλληνες ταξιδιώτες παρουσίασαν θετική πορεία με συνολική αύξηση 14% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο – εξέλιξη που κυρίως αποδίδεται στη σημαντική αύξηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους (+25%).

* Την τόνωση της ελκυστικότητας της Αθήνας ως προορισμού, που σηματοδοτείται από το γεγονός ότι οι ξένοι επισκέπτες με αποκλειστικό προορισμό την Αθήνα παρουσίασαν ιδιαίτερα εντυπωσιακή αύξηση κατά 31% από την αρχή του έτους.

* Την ενίσχυση της προσφοράς πτήσεων και θέσεων από μεγάλο αριθμό αεροπορικών εταιρειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των πτήσεων στο ΔΑΑ, συνολικά για το 2014 ανήλθε σε 154,5 χιλιάδες και ήταν αυξημένος κατά 10% σε σύγκριση με το 2013. Οι πτήσεις εξωτερικού σημείωσαν σημαντική άνοδο της τάξης του 15,5%, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του διεθνούς δικτύου μεγάλου αριθμού αεροπορικών εταιρειών, ενώ οι πτήσεις εσωτερικού ξεπέρασαν τα αντίστοιχα επίπεδα του 2013 κατά 3,6%.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους – μετά τη διακοπή των πτήσεων εσωτερικού των Κυπριακών Αερογραμμών και τον εξορθολογισμό των εγχώριων πτήσεων, ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Olympic Air από την Aegean – παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των πτήσεων εσωτερικού. Ωστόσο, από τον Απρίλιο και μετά ακολούθησε σταδιακή ανάκαμψη, ενώ τον Ιούνιο οι πτήσεις εσωτερικού άρχισαν να καταγράφουν άνοδο για πρώτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ